Metodología i didàctica

Our methodology

Segons el constructivisme social de Vigotsky, les persones, més que emmagatzemar coneixement tal com s’havia entès fins a mitjans del segle XX, el construïm a través de la interacció social amb altres persones.  La manera per a que els i les alumnes construeixin aquest coneixement és fent que aquests i aquestes siguin el centre de les classes i que cooperin, comparteixin idees, s’ajudin, debatin sobre qualsevol aspecte relacionat amb els temes a aprendre, sempre amb el o la professora com a expert i guia al seu costat.

Pel que fa a les llengües, podem veure com la necessitat d’interaccionar és encara més clara, ja que qualsevol idioma és per definició una eina per a comunicar-se entre persones. Així doncs, les metodologies emprades seran sempre comunicatives com ara task-based learning o treball per projectes.

D’aquesta manera, l’alumnat es veu en contextos en els quals ha de comunicar tant de manera escrita com oral per a fer alguna cosa i, per tant, necessita la llengua per a superar les situacions que se li presenten. De fet, seguint aquestes metodologies se l’hi presenten a l’alumnat un seguit de tasques que haurà de dur a terme utilitzant la llengua com a eina principal.

 

According to the social constructivism of Vigotsky, people, more than store knowledge as had been understood until the mid-twentieth century, build upon it through social interaction with others. The way in which students build this knowledge is to be the idea of our classes and that students cooperate, share ideas, help, debate about any aspects related to the theme of the project, always with the teacher as an expert or guide by their side.

Regarding languages, we see the necessity to interact is even clearer, since by definition any language is a tool for communication between people. Thus, the methods used are always communicative task-based learning or project work.

This way, students can see in context how they must communicate both orally and in writing to achieve something and, therefore, require the use of the language to overcome the situations that are presented. In fact, following these methods, we present the student with a number of tasks which must be carried out using language as a main tool.

Desde la academia de inglés Aberdeen apostamos por el alumnado como protagonista de su propio crecimiento.

 

Con la colaboración de sus compañeros y compañeras de clase, la ayuda y apoyo del profesorado, y siempre con el inglés como herramienta de comunicación básica en el aula, los alumnos centran su aprendizaje en la realización de objetivos y proyectos de diversa naturaleza, tales como pósteres, programas de radio, investigaciones, juegos de rol, debates o vídeos.

Mediante las actividades, orientadas a la práctica y al aprendizaje activo, los alumnos utilizan la lengua inglesa tanto para comunicarse cómo para llevar a cabo los proyectos, aprendiendo de forma amena y orientada a la práctica al mismo tiempo que fomentan su creatividad y usan el inglés como herramienta de comunicación imprescindible.

 

 

At Aberdeen Academy we support each student as the leader of their own

learning.

 

With the collaboration of their classmates, the support and help from the teacher, and always using English as the basis of all communication within the classroom, students focus their learning through the development of goals and projects of varying nature, such as posters, radio programmes, investigations, role-plays, debates and videos.

 

 

Through the activities, orientated towards the practice and active learning, students will use the English language to communicate as well as to carry out the projects, learning in a practical and entertaining form that encourages their creativity and uses English as an essential communication tool.

Visita les nostres xarxes socials

  • Negro del icono de Instagram
  • Facebook - Black Circle
Avinguda Francesc Macià, 33, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona -
93 466 02 26 - 693 798 219 - Email aberdeenschoolofenglish@gmail.com
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now